راهنمای آموزش وکاربرد آخرین طبقه بندی انجمن روانپزشکان (D.S.M.5)


 
 مسیر تدوین D.S.M.5 ازسال 1999آغاز شده وانتشارآن درسال 2013صورت گرفته است.(حدود14سال)
 تعداداختلالات رااز297به 157اختلال تقلیل داده بدون احتساب سایر اختلالات معین ونا معین
 فرایندتدوین D.S.M.5  5سال پس ازانتشارD.S.M.IVتوسط افرادزیر صورت گرفته است:
1- دکتراستیون هایمن (مدیرسلامت روان)
2- دکتراستیون میرین(رییس انجمن A.P.A)
3- دکتردیویدکوپفر(رییس کمیتهA.P.A)
• تغییرات عمده محتوای درD.S.M.5
1- استفاده ازسیستم غیرمحوری
 D.S.M.5به سمت حذف محورها گام برداشته است وبه ترکیب محورهای IوIIوIIIبا نمادهای جدگانه برای عوامل روانی – اجتماعی درمحورIVوناتوانی درمحورVپرداخته است.
2- تعداد وترتیب فصولD.S.M.5
20فصل خواهد بودوفصول براساس ارتباط شان بایکدیگربازسازی شده اند.
• طبقات تشخیصی D.S.M5
• اختلالات رشدعصبی
اختللاتی دراین طبقه قرارگرفته اندکه درD.S.M.IVتحت عنوان اختلالات دوره شیرخوارگی، کودکی یانوجوانی نامگذاری شده اند.
1: عقب ماندگی ذهنی به اختلال رشدذهنی درD.S.M.5تغییرنام داده است که شامل 6نوع خفیف، متوسط،شدید،بسیارشدید،تاخیرکلی رشدوکم توان ذهنی نامعین می باشد.
•  2: اختلالات ارتباطی شامل 1-اختلال زبانی(ترکیب اختلالات زبانی بیانی واختلالات زبانی مختلط بیانی-دریافتی)،2- اختلال صوت تکلم(که قبلاًاختلال آوایی نامیده می شد)3-اختلال فصاحت کلام باشروع دوران کودکی(که قبلاًلکنت زبان نامیده می شد)4- اختلال ارتباط اجتماعی(به تازگی تعریف شده)5- اختلال یادگیری اختصاصی(که قبلاً اختلال یادگیری نامیده می شد)
• 3-چهاراختلال رادریک طبقه بندی وسیع بنام اختلال طیف اوتیسم ادغام کرده است.(اوتیسم، آسپرگر، تجزیه کودکی وnosترکیب شده اند.)

4- اختلال کم توجهی/بیش فعالی

5- اختلالات حرکتی(شامل اختلال حرکات قالبی، تیک، توره، تیک حرکتی یاصوتی مزمن، تیک موقت، تیک معین وتیک نامعین)

6- اختلالات یادگیری اختصاصی
• اختلالات طیف اسکیزوفرنی وسایراختلالات پسیکوتیک
 1:درD.S.M.IVتحت  عنوان اسکیزوفرنی وسایراختلالات سایکوتیک  نامگذاری شده اند.
 2:قرارگرفتن رگه های شخصیت اسکیزوتایپی دراین طبقه
 3: حذف انواع فرعی اسکیزوفرنی
 4: اضافه شدن دواختلال سایکوزخفیف واختلال کاتاتونیا
• اختلالات دوقطبی واختلالات مرتبط باآن
طبقه تشخیصی اختلالات خلقی D.S.M.IV در راهنمای جدید به دوطبقه مجزای :
1- اختلالات دوقطبی واختلالات مرتبط باآن 
2- اختلالات افسردگی
• انواع اختلالات دوقطبی واختلالات مرتبط باآن
1- اختلال دوقطبی نوعI
2- اختلال دوقطبی نوعII
3- اختلال خلق ادواری
4- اختلال دوقطبی واختلالات مرتبط ناشی ازدارو/مواد
5- سایراختلالات دوقطبی واختلالات معین
6- سایراختلالات دوقطبی واختلالات نامعین
• اختلالات افسردگی
1- اختلال کژتنظیمی خلق ایذایی
2- اختلال افسردگی اساسی، دوره منفرد
3- اختلال افسردگی اساسی، دوره راجعه
4- اختلال افسردگی پایدار(افسردگی پایدار)
5- اختلال ملال پیش ازقاعدگی
 
• اختلالات اضطرابی
نکته1: مهم ترین تغییرحذف اختلال استرس پس ازسانحه واختلال وسواسی- عملی وقرارگرفتن آن ها دریک طبقه ی تشخیصی مجزا است.
نکته2: اضافه شدن اختلال اضطراب جدایی وآگورافوبیا به عنوان یک اختلال مجزا
• اختلالات وسواس فکری/عملی واختلالات مرتبط باآن
ازمهم ترین اختلالات این طبقه:
1- اختلال وسواس فکری
2- اختلال بدشکلی بدن
3- اختلال احتکارکردن
4- اختلال کندن مو
5- اختلال خراشیدن پوست
• اختلالات مرتبط باضربه  وعوامل تنش زا
1- اختلال دلبستگی واکنشی
2- اختلال استرس پس ازسانحه
3- اختلال استرس پس ازسانحه حاد
4- اختلالات سازگاری
5- اختلالات مشغولیت اجتماعی مهارگسسته
• اختلالات تجزیه ای
اختلالات تجزیه ای درD.S.M.5طبقه تشخیصی باهمین نام رابه خود اختصاص داده اندوشامل اختلالاتی نظیرمسخ شخصیت،مسخ واقعیت،یادزدودگی تجزیه ای واختلال هویت تجزیه ای است.
این طبقه تشخیصی درمقایسه باD.S.M.IV، تغییرنسبتاًکمی داشته است وتنها تعییرچشمگیردراین طبقه،حذف اختلال گریزتجزیه ای است.
• اختلالات نشانه های بدنی
نکته1:درD.S.M.IVتحت عنوان اختلالات شبه جسمی نامیده می شد.
نکته2:شامل اختلال علایم بدنی پیچیده، اختلال علایم بدنی ساده،اختلال عصب شناختی کارکردی،اختلال اضطراب بیماری واختلات ساختگی
نکته3:اختلالات جسمانی کردن،خودبیمارانگاری،شبه جسمی نامتمایزودرددرD.S.M.5تحت عنوان اختلال علایم بدنی پیچیده مطرح شده است.
نکته4:اختلال تبدیلی درD.S.M.5تحت عنوان اختلال عصب شناختی کارکردی مطرح شده است.
نکته5:اختلال ساختگی درزیرمجموعه اختلالات علایم بدنی قرارگرفته است.
• اختلالات تغذیه وخوردن
نکته1:درD.S.M.IVتحت عنوان اختلال خوردن مطرح می شد.
نکته2:شامل:هرزه خواری،نشخوار،اختلال مصرف غذای اجتنابی/محدودکننده،بی اشتهایی وپراشتهایی عصبی وپرخوری
نکته4:مهم ترین تغییربرای پرخوری عصبی از2باربه1باردرهفته
نکته5:اختلال مصرف غذای اجتنابی/محدودکننده جایگزین اختلال تغذیه دوران شیرخوارگی مندرج درD.S.M.IVشده است.
• اختلالات دفعی
اختلالات دفعی درD.S.M.IVازجمله اختلالاتی است که معمولاً برای نخستین باردرشیرخوارگی،کودکی یانوجوانی تشخیص داده می شوند.
درD.S.M.5این اختلالات منفعک شده وتبدیل به یک طبقه ی تشخیصی مجزاشد ه اند.
شامل دواختلال بی اختیاری ادراروبی اختیاری مدفوع
• اختلالات خواب - بیداری
این اختلال درD.S.M.IVتحت عنوان اختلالات خواب مطرح شده اند.
این طبقه تشخیصی درراهنمای جدید،20اختلال مجزارادربرمی گیرد.
• اختلالات کنش جنسی
طبقه تشخیصی اختلالات جنسی وهویت جنسی به سه طبقه تشخیصی مجزا،یعنی کنش جنسی(10دسته)،ملال جنسی(3دسته)، ونابهنجاری جنسی (9دسته )درD.S.M.5تقسیم شده است.
• اختلالات رفتارایذایی،کنترل تکانه وسلوک
این طبقه تشخیصی درD.S.M.5جدیداست.
شامل اختلال بی اعتنایی مقابله ای،آتش افروزی،دزدی بیمارگون،اختلال انفجاری متناوب واختلال سلوک
• اختلالات اعتیادی ومصرف مواد
این طبقه شامل اختلالاتی است که درD.S.M.IVدرطبقه اختلالات وابسته به موادقراردارند.تغییرنام این طبقه به منظوروسعت دادن شمول آن انجام گرفته است تاهم اختلالات مصرف موادوهم رفتارهای اعتیادی غیرمصرف مواد(اختلال قماربازی) رادربرگیرد.
• اختلالات عصبی-شناختی
این طبقه تشخیصی درراهنمای جدیدبه سه دسته گسترده ی دلیریوم، اختلال عصبی – شناختی اساسی، اختلال عصبی – شناختی خفیف تقسیم شده اند.
درمجموع بیست وهفت اختلال مجزارادربرمی گیرد.
• اختلالات شخصیت
 بیشترین تغییرات درحوزه اختلالات شخصیت ایجادشده است.
 کارگروه D.S.M.5اختلالات شخصیت D.S.M.IVرااز10اختلال به6اختلال کاهش داده است.
 شامل ضداجتماعی، اجتنابی، مرزی، خودشیفته، وسواسی واسکیزوتایپی.
 حذف انواع وابسته، نمایشی، پارانوئیدواسکیزوئید.
• سایراختلالات
 آخرین طبقه تشخیصیD.S..M.5تحت عنوان سایراختلالات، شامل تشخیص های جدیدی است که در D.S.M.IVقرارندارند.
 دراین طبقه دواختلال آسیب به خودوآسیب به خودازنوع غیرخودکشی قرارگرفته است.


تهیه و تنظیم :  رامین تقوی - شهریور -94

Learn to play poker How To Play Poker and the best poker site is party poker

یادداشت هفته

شهدا از نگاه  حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی

ادامه مطلب...
Copyright © 2016 , ArtaData.ir. All Rights Reserved
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به بیمارستان ایثار شهید پاریاب می باشد و هر گونه اقتباس یا برداشت از آن با ذکر ماخذ بلامانع می باشد